Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

lista kandydatek na stanowisko gł. księgowej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Batowicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko  pracy

Nabór na stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy

(do  dnia 31.07.2018r., na stanowisko Księgowego, a od 01.08.2018r., na stanowisko Głównego Księgowego)

 Oferta ważna do: 15.05.2018r. (termin złożenia oferty)

 1. Wymagania obligatoryjne:
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne  skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • wykształcenie ; ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości, bądź średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości;
 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 • znajomość programów komputerowych, służących do rozliczeń bankowych, tzn. „ bankowość elektroniczna”, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
 • nieposzlakowana opinia;

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 1. Wymagania dodatkowe (pożądane)

 znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych (Ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Kodeks pracy);

 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa budżetowa, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 • znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej (Ustawa o pomocy społecznej, Rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej;
 • doświadczenie na stanowisku pracy związanym z finansami publicznymi
  i księgowością budżetową;

Wymagane cechy osobowe:

 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność, opanowanie, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, lojalność;

Wymagane umiejętności:

 • znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word i Excel, programów finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej;
 • umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce;

Warunki pracy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • pierwsza umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 • miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej  ul. Matejki 24, 32-086 Batowice;
 1. Zakres zadań:
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych  wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki;
 • zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem;
 • kierowanie pracą komórki organizacyjnej księgowości oraz nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne jednostki;
 • opracowywanie projektów planów finansowych jednostki i ich zmian;
 • dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania  środków otrzymanych na wydatki z budżetu;
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wydatków publicznych;
 • czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym;
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych;
 • zapewnienie ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki;
 • wykonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV, list motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających inne dodatkowe kwalifikacje.
 • Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie, w tym praktykę zawodową w księgowości.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności ( w zakresie wskazanym w pkt 1 ogłoszenia).
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia;
 • Wykaz załączonych dokumentów.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
 • miejsce pracy: praca wykonywana będzie w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, adres: ul. Matejki 24, 32-086 Batowice;
 • praca o charakterze biurowym, przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
 • budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych (toaleta, winda).
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • praca w godzinach: poniedziałek – piątek 7.00-15.00.
 • zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie umowy o pracę na czas określony;
 • dodatkowych informacji udzieli inspektor ds. kadr i płac  w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Batowicach (sekretariat) lub telefonicznie: 12 285 70 71
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie :

 • osobiście w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice,

lub

 • pocztą na adres korespondencyjny Domu Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.”

 Oferty należy składać w terminie: do dnia 15 maja 2018r.  (sekretariat czynny 730– 1500)

Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Batowicach po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Decyduje data złożenia w sekretariacie, a w odniesieniu do aplikacji wysłanych pocztą decyduje data wpływu.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Batowicach.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.

Dyrektor mgr Krzysztof Niedziela

Podmiot publikujący: Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice

Osoba publikująca: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 20.04.2018r.

Data publikacji: 20.04.2018r.

kwestionariusz osobowy
Oświadczenia2